Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie PAKIET OŚWIATA skierowane jest do rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce na terytorium Polski i za granicą, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci (ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz uszczerbku na zdrowiu wskutek aktu terroru jest ograniczone do zdarzeń, które miały miejsce na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej).
Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.
Odpowiadamy również za zdarzenia powstałe w trakcie:
 • zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS);
 • zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych;
 • uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów sportowych, organizacji, czy też uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach.
Świadczenia podstawowe obejmują:
 • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwy wypadek spowodowany aktem terroru,
 • świadczenie progresywne w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%,
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli wypadek nastąpił na terenie placówki oświatowej, dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru suma ubezpieczenia na świadczenie z tytuł śmierci wynosi 50%,
 • świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego – świadczenie wypłacane jednorazowo Uprawnionemu w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem, że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony został przez lekarza oraz związany był z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium Polski,
 • zasiłek z tytułu niezdolności do nauki / pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki/pracy przekroczył 31 dni,
 • świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, wypłacane w wysokości 100 zł za każdy kolejny rozpoczęty okres 7 dni szkolnych nieobecności, począwszy od 15-go dnia absencji, maksymalnie za 35 szkolnych dni nieobecności w placówce,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu,
 • jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady (z wyłączeniem ugryzienia przez kleszcza) w wysokości 200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 24 godziny w szpitalu,
 • jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, w wysokości 500 zł, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną lekarz orzecznik ZUS orzekł niepełnoprawność Ubezpieczonego i z tego tytułu zostały poniesione koszty na przeszkolenie do nowego zawodu
 • assistance szkolny obejmujący zakresem assistance medyczny, cyberbezpieczeństwo w sieci oraz pomoc psychologiczno-prawną związaną ze znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego na portalach społecznościowych.
W zależności od wybranego wariantu, zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo:
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt w szpitalu (NNW albo choroba)
 • Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
 • Interwencję lekarską w związku z nieszczęśliwym wypadkiem i zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku